Πληροφορίες για την Τεχνολογία
RSS Twitter Delicious

Τεχνολογίες

 

τεχνολογια
Τεχνολογία

Η τεχνολογία αναφέρεται στο αποτέλεσμα της εφαρμογής της (θεωρητικής) επιστημονικής γνώσης με στόχο την δημιουργία ενός αντικειμένου με πρακτικό όφελος. Άλλοτε, αναφέρεται στην μεθοδολογία που χαρακτηρίζει μια τέτοια διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση η έννοια να αναφέρεται μόνο στην υψηλή τεχνολογία ή/και στην τεχνολογία υπολογιστών μόνο, αν και κατά βάση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, ενώ ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ή ένας υπολογιστής μπορεί να είναι τεχνολογία, τόσο μπορεί να είναι και ένα τυπικό ανοιχτήρι για μπουκάλια.

Η Τεχνολογία εκτείνεται σε ευρύ πεδίο και ασχολείται με τη γνώση και τη χρήση εργαλείων και τεχνικών και με το πως αυτό επηρεάζει την ικανότητα ενός είδους να ελέγχει το περιβάλλον του και να προσαρμόζεται σε αυτό. Στην ανθρώπινη κοινωνία είναι μια απόρροια της επιστήμης και της μηχανικής, αν και διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα προηγούνται χρονολογικά και των δύο αυτών εννοιών. Ο όρος Τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις τέχνη και λόγος. Παρόλα αυτά ένας αυστηρός προσδιορισμός είναι δύσκολος. Η Τεχνολογία μπορεί να αναφερθεί σε υλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από την ανθρωπότητα, όπως μηχανές, λογισμικό ή σκεύη, αλλά επίσης μπορεί να περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, μεθόδων οργάνωσης και τεχνικών. Ο όρος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί γενικά ή σε συγκεκριμένους τομείς: Παραδείγματα είναι η Κατασκευαστική Τεχνολογία ή Φαρμακευτική Τεχνολογία ή Τεχνολογία Αιχμής.

Η χρήση της τεχνολογίας από το ανθρώπινο είδος ξεκίνησε με την μετατροπή των φυσικών πρώτων υλών σε απλά εργαλεία. Η προϊστορική ανακάλυψη της ικανότητας των ανθρώπων να ελέγχουν τη φωτιά αύξησε τις διαθέσιμες πηγές τροφής και η εφεύρεση του τροχού βοήθησε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν και να ελέγχουν το περιβάλλον τους. Πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η τυπογραφία, το τηλέφωνο και το Διαδίκτυο, έχουν περιορίσει τα φυσικά εμπόδια της επικοινωνίας και έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους και να αλληλεπιδρούν σε παγκόσμια κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς: η κατασκευή καταστροφικών όπλων έχει προχωρήσει, στη διάρκεια της ιστορίας, από τα ρόπαλα στα πυρηνικά όπλα.

Η τεχνολογία έχει επηρεάσει την κοινωνία και το περιβάλλον της με διάφορους τρόπους. Σε κάποιες κοινωνίες η τεχνολογία έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν πιο προηγμένες οικονομίες (συμπεριλαμβανομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας) και έχει κάνει δυνατή την άνοδο μιας τάξης που διαθέτει ελεύθερο χρόνο. Πολλές τεχνολογικές διαδικασίες παράγουν ανεπιθύμητα προϊόντα, με τη διαδικασία που είναι γνωστή ως ρύπανση, και εξαντλούν τους φυσικούς πόρους σε βάρος της γης και του περιβάλλοντός της. Ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας επηρεάζουν τις αξίες μιας κοινωνίας και η νέα τεχνολογία συχνά θέτει νέες ηθικές ερωτήσεις. Παραδείγματα είναι η ανάπτυξη της αντίληψης της αποτελεσματικότητας στα πλαίσια της ανθρώπινης παραγωγικότητας, ενός όρου που αρχικά είχε εφαρμοστεί μόνο σε μηχανές, και η αμφισβήτηση των παραδοσιακών προτύπων. Θέτει, επίσης, νέα θέματα ηθικής, όπως αυτό της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων.

Φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις έχουν προκύψει σχετικά με την τωρινή και τη μελλοντική χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνία, με διαφωνίες για το αν η τεχνολογία βελτιώνει την κατάσταση του ανθρώπου ή την χειροτερεύει. Ο Νεολουδισμός, ο αναρχο-πρωτογονισμός, όπως και άλλα παρόμοια κινήματα κατακρίνουν τη διείσδυση της τεχνολογίας στο σύγχρονο κόσμο, ισχυριζόμενα ότι αποξενώνει τους ανθρώπους και καταστρέφει τον πολιτισμό. Υποστηρικτές ιδεολογιών όπως ο διανθρωπισμός (transhumanism) και ο τεχνο-προοδευτισμός θεωρούν τη συνέχιση της τεχνολογικής εξέλιξη ευεργετική για την κοινωνία και την κατάσταση του ανθρώπου. Βέβαια, μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν περιορισμένη μόνο στα ανθρώπινα όντα, αλλά πρόσφατες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά και ορισμένες κοινωνίες δελφινιών έχουν αναπτύξει απλά εργαλεία και μεθόδους για να μεταβιβάζουν τις γνώσεις τους στις επόμενες γενεές.

Επιστήμη μηχανικών και Τεχνολογία

Η διάκριση μεταξύ επιστήμης, Επιστήμης Μηχανικών και τεχνολογίας δεν είναι πάντα σαφής. Γενικά, η επιστήμη είναι η αιτιολογημένη έρευνα ή μελέτη της φύσης, που στοχεύει στην ανακάλυψη των υπομένοντων σχέσεων (αρχών) μεταξύ των στοιχείων του (φυσικού) κόσμου. Υιοθετεί επίσημες τεχνικές, δηλ., κάποιο σύνολο θεσπισμένου εσωτερικού κανονισμού, όπως την επιστημονική μέθοδο. Η Επιστήμη Μηχανικού είναι η χρήση των επιστημονικών αρχών για την επίτευξη ενός προγραμματισμένου αποτελέσματος. Εντούτοις, η τεχνολογία περιλαμβάνει ευρέως τη χρήση και την εφαρμογή της γνώσης (π.χ., επιστημονική, μηχανική, μαθηματική, γλωσσική, και ιστορική), και τυπικά και ανεπίσημα, για να επιτύχει κάποιο "πρακτικό" αποτέλεσμα.

Παραδείγματος χάριν, η επιστήμη μπορεί να μελετά τη ροή των ηλεκτρονίων στους ηλεκτρικούς αγωγούς. Αυτή η γνώση μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί από τους μηχανικούς για να δημιουργήσουν αντικείμενα όπως ημιαγωγούς, υπολογιστές, και άλλες μορφές προηγμένης τεχνολογίας.

Η τεχνολογία μπορεί να περιλαμβάνει γενικότερα τη χρήση και την εφαρμογή όλων των μορφών γνώσης (δηλ., επιστημονικών, μηχανικών, μαθηματικών, γλωσσικών, ιστορικών κτλ), τυπικά και ανεπίσημα, για να επιτύχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα.
Κύριοι τομείς της Τεχνολογίας

Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Αρχαιολογία -Τεχνητή νοημοσύνη - Μηχανική κεραμικής - Τεχνολογία υπολογιστών - Ηλεκτρονικά - Ενέργεια - Αποθήκευση Ενέργειας - Φυσική μηχανική - Τεχνολογία περιβάλλοντος - Μηχανική γεωλογίας -Επιστήμη αλιείας - Μικροτεχνολογία - Νανοτεχνολογία - Πυρηνική τεχνολογία - Οπτική μηχανική

Πληροφορία και Επικοινωνία

Τεχνολογία επικοινωνιών - Γραφικά - Τεχνολογία πληροφορίας -Μουσική Τεχνολογία - Αναγνώριση ομιλίας - Οπτική τεχνολογία

Βιομηχανία

Πληροφορική επιχειρήσεων - Κατασκευές - Μηχανική οικονομικών - Επεξεργασία - Βιομηχανική τεχνολογία -Μηχανήματα - Εξόρυξη

Στρατιωτική Τεχνολογία

Βόμβες - Όπλα - Πυρομαχικά - Στρατιωτικός εξοπλισμός και τεχνολογία - Στρατιωτικές επικοινωνίες- Ναυτική μηχανική

Οικιακή Τεχνολογία

Οικιακές συσκευές - Οικιακή τεχνολογία - Εκπαιδευτική τεχνολογία - Τεχνολογία τροφίμων

Μηχανική

Αεροδιαστημική - Γεωργική - Αρχιτεκτονική - Μηχανική ήχου- Βιο-μηχανική - Βιοχημική μηχανική - Βιοϊατρική - Κεραμική - Χημική μηχανική - Πολιτική μηχανική - Μηχανική υπολογιστών - Κατασκευαστική μηχανική - Κρυογενετική - Ηλεκτρική μηχανική - Ηλεκτρονική μηχανική - Μηχανική περιβάλλοντος - Μηχανική τροφίμων - Βιομηχανική - Μηχανική υλικών - Μηχανολογία - Μηχανοτρονική - Μεταλλουργία - Εξόρυξη - Ναυπηγική - Πυρηνική μηχανική - Πυρηνική μηχανική - Τεχνολογία λογισμικού - Δομική μηχανική - Μηχανική συστημάτων - Υφαντουργία - Ιστολογική

Υγεία και Ασφάλεια

Βιοφαρμακευτική μηχανική - Βιοπληροφορική - Βιοτεχνολογία - Χημειοπληροφορική - Μηχανική πυροπροστασίας - Τεχνολογίες Υγείας - Φαρμακολογία - Μηχανική συστημάτων ασφάλειας - Μηχανική υγείας

Μεταφορές

Αεροδιάστημα - Αεροδιαστημική - Θαλάσσια μηχανική - Μηχανοκίνητα οχήματα - Τεχνολογία διαστήματος - Συγκοινωνίες

Πηγή: wikipedia.org